Слова на букву м. Русско-Даргинский словарь. Исаев М-Ш.


А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 

 

мавзолей м мавзолей, (хIябличибси) халаси пир, памятник.

маг м сихIру; хъярчи ва кункли гьар секIал бекIбируси уста адам ЛДаг и волшебник халаси ахърила вегI, цIакьси, се-дигара барес балуси. сихIру; хъярчи ва кункли гьар секIал бекIбируси уста адам ЛДаг и волшебник халаси ахърила вегI, цIакьси, се-дигара барес балуси

магазин м

 1. тукен.
 2. склад.
 3. тIакьа (патирантала).

магистраль ж

 1. (сегъуна-биалра бархбасла) бекIлибиубси бяхIчибиз.
 2. (шагьарла) хан гьуни.

магия ж дигичевирни, цIударирни; вилгьни; ваткайъни ва цархIилти сихIру.

магнит м магнит, макьлатIис (мегь).

магометанин м МяхIяммад идбагла дин гIердуцибси; бусурман

магометанство с VI 1-ибил даршдуслихълизиб чус МяхIяммад идбагли хьулчи кабихьибти бусурман дин; ислам

мадригал м

 1. хьунул адам черяхIрирули белшунси дигайла назму
 2. дигили бицIибси (малхIямси, бизиси) гъай

мазать несов.

 1. гIявабакес, басес
 2. бялсахъес, пясбирес. Одним миром мазаны чула даража хIясибли, хасиятуни ва хIял-тIабигIят хIясибли дебали мешули саби; ца къалип саби.
 3. гIявабакес, басес
 4. бялсахъес, пясбирес. Одним миром мазаны чула даража хIясибли, хасиятуни ва хIял-тIабигIят хIясибли дебали мешули саби; ца къалип саби

мазь ж

 1. мазь, гIявадеш (дарман).
 2. бакала (се-биалра бикуси). ♦ На мази – гIяхIил, ункъли.

майдан м майдан, авлахъ; базарла мер

мак м

 1. райхIян вава; цIикури вава.
 2. ил вавала гье.

макать несов. шиикIабирес, кIучIбирес, гIебигес, гачаэс

макушка ж

 1. (села-биалра) хъар бекI; хъар кьама.
 2. кьатIа бекI. ♦ Макушка лета– дуцIрумла бай, бай дуцIрум. Ушки на макушке –лихIби дянгаили, лехIихъули сай.

маленький -ая, -ое

 1. биштIаси.
 2. халал кьадри агарси.
 3. виштIал (халал ахIенси). ♦ По маленькой играть –хIязлизиб: камси арц кабирхьес, камси арцлис хIязли виркьес. По маленькой (выпить) – камси (бержес). Моё (твоё и т. д.) дело маленькое – ил дила (хIела) къуллукъ ахIен.

малина ж

 1. мамалгIя; зизе.
 2. зизела шин. ♦ Не жизнь (не житьё), а малина –хIекьли гIяхIти, гьарзати гIямруличила.. мамалгIя. Не жизнь, а малина тухЪси яшав, пергер гIямру

мало нареч,

 1. камсиличил, камси кьадарличил;
 2. хIярхIли, усалли;
 3. вайтIа, камли;
 4. къантIси замана ибти мягIн. учидяхъ дугьбала цаибил бутIа..
 5. и камли; камли саби.
 6. камси кьадар. ♦ Мало ли что –биаб гьатIи. Мало того –илала дурабадли, иличи чеимцIали. Мало сказать – ил баибси ахIен, илцун бурни камси саби. Мало того чтосоюз –иличи чеимцIали.

мало-мальски нареч, цакамсилра, цабараалра.

мало-помалу нареч, кам-хъяшли, багьла-багьлали.

маловажный -ая, -ое камел кьиматла, камел кьадрила

малодушие с кабизагри, яхIла камдеш.

малодушный -ая, -ое кабизала камси, чIумадеш агарси, яхI камси.

малокровие с хIи камдиъни (изала).

малокровный -ая, -ое хIи камдиубси

малолетний -яя, -ее камти гIямрула; виштIаси; дурхIядешла.

маломощный -ая, -ое

 1. см. маломочный.
 2. камси кьуватла.

малорослый -ая, -ое гIяшси кьаркьа вегI адам

малость ж

 1. см. малый.
 2. кьадри камси баркьуди, пайда агарси секIал.
 3. . бара-бара, цакамси.

малочисленный -ая, -ое

 1. лугIи камси.
 2. камси кьадарлизиб ва рах-махли къаршибиркуси.

малый -ая, -ое биштIаси, камел, гIяшси. Без малого селра-декIар камагарси Мал мала меньше цаличиб ца биштIати; гьабгIергъили акIубти. биштIаси, камел, гIяшси. Без малого селра-декIар камагарси Мал мала меньше цаличиб ца биштIати; гьабгIергъили акIубти

малыш м

 1. виштIаси хъяша
 2. биштIаси кьаркьала вегI

мальчик м дурхIя, урши. ♦ Мальчик для битья –урхIла гIяйиб-хатIа сунези черихъахъуси адам. Мальчик с пальчик –тIулцад дурхIя (хIекьли виштIаси дурхIя). Был ли мальчик? – ил мар-марли биубсирив? Мальчики в глазах –хIулбазиб цIилцIилбикIули саби.

мальчишество с хIехарадеш; пикриагардеш.

малютка м и ж

 1. лалай, нана, виштIаси дурхIя.
 2. (чи, се-биалра) дебали биштIаси.

малярия ж берхIила изала; дуцIар ружери

мама ж неш; аба. ♦ По-маминому –

 1. нешла ари (хьул) хIясибли;
 2. нешли бируливан. Маменькин сынок –абала кIукIай.

мамалыга ж хIяжланкIила яра курпала буцси каш, дахни.

манера ж тяхIяр, кьяйда, къиликъ. На манер белгиси тяхIярли; кабизурси гIядат хIясибли; чилибиалраван, чичи-биалра мешуикесли

манить несов.

 1. (някъла, хIулбала) ишараличил жиикIес.
 2. чехиб. витIикIес, гъудурирахъес, хIярамирахъес.

мания ж

 1. гьанарни, дугIла урехи (пикри, урези); ваевасъала дакIудирни
 2. изайчи шурбухъунси иштяхI (гIяшикьдеш, тIалаб)

марал м гьинта, барткел

марать несов.

 1. нясбирес, хIегъбирес
 2. цIахбирес, багьа булэс
 3. вайтIа лукIес, вайтIа суратикIес. Марать честное имя чи-биалра дугI шайчив хIяжарварес цIахварес. Марать руки цIахси хIянчи барес; лайнкьагарбарес -фМарать бумагу се-биалра пайдаагарси секIал лукIес; даража камел произведение (назму, хабар, повесть ва ц.) лукIес

маринист м урхьнала суратуни дируси художник

марка ж

 1. марка (конвертла).
 2. нугьру (масличибси).
 3. сорт, даража, гIяхIдеш.
 4. (гIурхIели багьа гахъес пайдалабируси) жетон.
 5. (Германияла, Финляндияла) арц.

маркий -ая, -ое жявли хIегъбируси, нясбируси.

марля ж марля, гьинт, жуна, катан

мародёр м

 1. (дявтазиб яра бехIемцI кабикибти мераначиб бяхьибти ва алхунти адамтала секIал дилгIуси, хъямдируси) гъарачи.
 2. дурхъали секIал дирцуси вачрукья.

мародёрство с хъямчйдеш, гьармукадеш, усал шайчиб шилтахъ барни

мартышка ж маймунтала ца жура; маймалаг марш м.

 1. низамличил вашни
 2. гIяскурти дашни, гIяскурти дашахъес буйрухъ
 3. кIел ганзухъла ургала

маршировать несов. гIярмияла тяхIярли вашес, мяршли вашес.

маршрут м

 1. гьуни; гьунила бетуц.
 2. дехла поезд.

маска ж

 1. хъярчи-кьапIа; дяхIликала.
 2. хъярчи-кьапIаличилси, дяхIликалачевси.
 3. чехиб.гIямайс кабуцибси куц, хIял.
 4. дяхIла къалип (вебкIибсиличибад касибси).
 5. (дяхI мяхIкамдируси) бигьала.
 6. косметикализиб: дяхIличи кабихьибси гъудурмайла, кремла къат.

маскировать несов.

 1. (чичи-биалра) хъярчила палтар челгьес; дяхIликала биршес.
 2. дигIянбирес, кIапIбирес, чехIебианбирахъес.

маслить несов. гIявабикес; гIявадеш картIес; гIявадеш (беркайзи) кабирхьес.

масло с гIявадеш (нерх, кIема, рахсаг). Как по маслу нерхлизи дисван; гьамадли, селра диргалабулхъуси агарли. Как сыр в масле сунес дигалливан ункъли хIериэс; шизиб бятIван. Подлить масла в огонь гъай-мез демжахъес; ургала гьатIира буэс; гьирбарес; жибжи душес; цIаличи нап чертIес. Как маслом по сердцу дебали тIягIямли саби, дигесли саби, чарх лебгIеб гIяхIси агиличиб саби. ЛДасло масляное селра сагаси хIебалахъуси, имцIахIебируси, жура-журала гъайличил ца мягIна тикрарбирни. гIявадеш (нерх, кIема, рахсаг). Как по маслу нерхлизи дисван; гьамадли, селра диргалабулхъуси агарли. Как сыр в масле сунес дигалливан ункъли хIериэс; шизиб бятIван. Подлить масла в огонь гъай-мез демжахъес; ургала гьатIира буэс; гьирбарес; жибжи душес; цIаличи нап чертIес. Как маслом по сердцу дебали тIягIямли саби, дигесли саби, чарх лебгIеб гIяхIси агиличиб саби. ЛДасло масляное селра сагаси хIебалахъуси, имцIахIебируси, жура-журала гъайличил ца мягIна тикрарбирни

маслобойка ж

 1. кIема бирхъуси аппарат.
 2. кIема бирхъян хъали (мер).

маслянистый -ая, -ое гIяваси, гIявадеш лебси.

масса ж

 1. декIдеш.
 2. башни; башни тяхIярла гъудурмай.
 3. халал; халал бекIа.
 4. бахъал; дахъал.
 5. къиянна халкь. ♦ В массе – имцIаливан, абзурли.

массивный -ая, -ое

 1. см. массив.
 2. декIси, халаси.

мастер м

 1. уста.
 2. (халати устадешличилси) хIянчизар.
 3. (цехлис бекIдеш дируси) бекI ялчи, специалист.
 4. се-биалра ункъли балуси адам. ♦ Дело мастера боится – устала някъбазиб хIянчи бетарниличила бурала. Мастер на все руки – се-дигара барес балусиличила.

мастерить несов. (вегIли) бирес; някъ-някъли бирес; вегIли някъбани бирес.

мастерская ж

 1. устахана; устала хъали.
 2. (художник яра скульптор) узуси мер.
 3. цехла бутIа.

мастерство с

 1. санигIятличи вегIиъни; санигIятличи вегIиубдеш.
 2. устадеш.

масть ж

 1. ранг (хIяйва гъезла).
 2. хIязла картабала (кагъуртала) ранг. ♦ Всех мастей –(чичила, селичила-биалра) лебилра журала.

масштаб м

 1. масштаб.
 2. умцла, кабуцибси мер; кьадри.

матка ж

 1. дурхIнук.
 2. гажа мицIираг.
 3. аба, неш.
 4. хасси гами (цархIилти гамурби гIердурцуси).

матовый -ая, -ое

 1. см. мат.
 2. лямцI агарси; бамкьурси; шала камли дурайуси.

мать ж

 1. неш, аба.
 2. гажа мицIираг.
 3. гьести гIямрула хьунул адамлизи буруси у.
 4. монах хьунул адам. ♦ В чём мать родила – чIянкIули, палтар агарли. Мать честная! – тамаша, разидеш яра пашмандеш иргъахъуси гъай. Мать моя! –
 5. см. мать честная;
 6. дила неш (хьунул адамлизи авара агарли буруси). По матери (выругаться) – аба-неш или (диргала барес). Мать твою за ногу – вайси диргала.

махать несов. (сели-биалра) гьакIикIес, гьакIбирес. ♦ Махнуть рукой - пикри бяхIчихIейэс; лайкабакIес; някъ игьес.

махинация ж макру, шилтахъ; бархьагар баркьуди.

мачеха ж убай неш; убай аба.

мгла ж бертурси цIябдеш, мусидирихьла я хясала пардав, чярс

мгновенный -ая, -ое

 1. ца гьигьла заманалис дакIубулхъуси.
 2. къалабали дакIубируси ва бетихъуси; къантIси заманала; къябудуси.

мебель ваяхI (стол, ута ва ц.). Для мебели сунезибад манпагIят агарси, чинавалра я селизивадалра гIягIнили ахIенси, сунечи бекIлил хIяжатдеш агарси

медведь м

 1. синка.
 2. чехиб. декIси, сахIерхурси, жянтIу (жянжи) адам. ♦Медвежий угол - гьарахъси, адамти агарси мер. Медвежья болезнь – зигарухъунхIели варг изесбяхIни. Медвежьи объятия – декIти ва далхIедикибти (хъябруцуни). Медвежья услуга - заралбирахъуси кумек.

медеплавильный -ая, -ое яз яра дубси бицIахъуси

медик м медицинала хIянчизар; (медицинала институтлизив учIуси) студент.

медикаменты дармунти.

медлить несов. багьлали вяшикIес; багьлакайрес; бахъхIи хIянчи бехIхIебирхьес.

медь ж

 1. дубси
 2. къарапул медяк н къарап арц; къарапул

межа ж хIяр; дазу; хъула дургъала.

между предлог приставка: урга, ургаб ибти мягIн. сущ. ва прилаг. алкIахъа.. предлогургаб; урга. ♦ Между прочим –

 1. хасси пикри бяхIчихIеили:
 2. бархьли буралли. Между тем (а между тем) – ил заманализиб, баягъи ил замана. Между тем как –
 3. баягъи ил заманализиб;
 4. см. тогда как.

международный -ая, -ое

 1. дунъяла халкьани ургабси.
 2. бахъал халкьличи бетиуси.

межевать несов. дазурби кадилзахъес, хIярдирхъес (ванзурбала). ♦ Межевой институт – ванза пайдалабирнила шайчибти инженертала Институтла гьалабла у.

мел м сугъатла къаркъа; мел; мехIе-къаркъа.

мелеть 1 и 2 л. не употр., -еет., несов. сяйбирес, сяйбикIес

мелиорация ж (иркили яра шинна бегъахъубли) ванза ункъбарни.

мелкий -ая, -ое

 1. дибгIянти ва цаличи ца секIултазибад цалабикибси
 2. бибгIянси, биштIаси
 3. цIакь камел; кьимат-даража камел
 4. сяйси. Мелкая сошка даража гIяшси адам; кьадриагар; селра ахIенси

мелко нареч,

 1. бибгIянси;
 2. камси;
 3. убяхIси;
 4. сяйси;
 5. биштIаси ибти мягIн. учидяхъ дугьбала цаибил бутIа.

мелкота ж дибгIян мицIираг; дибгIянти секIал; (се-биалра) дибгIян-хъяш.

мелодия ж макьам, аги

мелочный -ая, -ое

 1. бибгIян-хъяшси секIал
 2. дибгIян-хъяштачи (камел секIайчи) виан
 3. селра ахIенси секIал. Мелочные интересы камел секIайс дирути хIянчи; кам-хъяшти хIяжатуни; нукьуйс някьиш

мелочь ж

 1. дибгIянти (се-биалра).
 2. дибгIян-хъяшти секIал, кьимат агарти ваяхI.
 3. дибгIянти арц.
 4. селра агарси анцIбукь; селра ахIенси секIал. ♦ Тысяча мелочей– азир дибгIян-хъяшти секIал (тукенна у).

мель ж (хIеркIла, шар ал а, урхьула) сяйси мер, иларти гIянжи, гъум, семс Сидеть как рак иа мели къиян-жапализи викес; декIси аги-хIяйзив виэс. Сесть на мель вай хIяйчи викес

мельком нареч,

 1. камел заманала бухIнаб
 2. чеди-хIяртли, къалабали. Мельком взглянуть бара хIуй бяхъес (вяхъес ряхъес)

мельник м шинкьанкула.

мельница ж

 1. шинкьан (шинкьа).
 2. (кьукьри лукьуси) някъла машина, цIули ихъян.
 3. бибгIяли лукьуси машина.

мельчать несов. биштIабикIес, бибгIянбикIес, камбикIес, сяйбикIес

мельчить несов.

 1. бибгIянбирахъес.
 2. кьадри бетихъахъес.

менее нареч, камли, гьатIира камли. ♦ Тем не менее – иличи хIерхIеили, ваамма. И (а, но) тем не менее – см. тем не менее.

меньше нареч,

 1. см. маленький, мало и малый.
 2. камли.

меньшинство с камтигъунти; камсигъуна. ♦ Национальные меньшинства– камси миллатла адамти.

менять несов. барсбирес, бехIсуриэс. Менять гнев на милость машхIялиэс, гIясидеш черардукьес, паргъатиэс, уркIецIичеввирес Менять декорации шуртIри дарсдирес, аги-кьяйдализиб баредеш алкIахъес. Менять кукушку иа ястреба ва «игъунтазибад бегIлара усалси чеббиркIес; чеббиркIухIели хатIаикес

меняться несов.

 1. вегIла бедили цархIил сайсес; бехIсуриэс, барсуриэс.
 2. вехIсурикIес, варсикIес; барсбирес.
 3. барскабирес, цархIил жураличи биркес.
 4. барсиэс, дарсиэс.

мера ж

 1. умцла.
 2. (села-билра) дазу, кьадар, хьарахъуд.
 3. тяхIяр, кьяйда.
 4. писдашутала умцла; илди умцуси тIалхIяна. ♦ В полной мере – тамай. По мере того как – илзаманала бухIнаб. По мере – хIясибли. По крайней мере – чIянкIли; бегIла камси.

мерещиться несов. гьанарес, гьанбиркес.

мерзлота ж дяргIри; ванза бяргIибдеш.

мерзость ж

 1. см. мерзкий.
 2. жяргаси секIал.
 3. убяхIси баркьуди; жяргати гъай. ♦ Мерзость запустения – тамай палакатбиъни, кутурбиъни.

мерило с (селис-биалра кьимат бедлугуси) лишан, хасият, умцла.

мерить несов. умцес, балбуцес, цугбурцес. Мерить на свой аршин вегIли иргъни хIясибли гьар секIайс кьимат бедлугес. Мерить в ту же меру сунес барибси барес; барсур сунес барибсигъуна ламус барес, бицIибсилис бирцIес

мериться несов. умцес; цугилзес; абзиркес.

мерка ж

 1. умцни; умцибси кьадар.
 2. умцла.
 3. барха, тIакьа, сяхI.

меркнуть несов.

 1. билшес, шявбирес, цIяббирес
 2. камбикIес, зягIипбиркес

мерлушка ж (делсунти духъяна гъезличилси) мукьарла гули; сур-гули.

мерный -ая, -ое

 1. см. мера.
 2. белгиси хъярхъдешличил (бетуцличил) бируси; багьла-хъярхъхIебикIуси; цаагили бетурхуси.
 3. умцурси; кьадар белгибарибси (кабизахъурси) умцлала.

мероприятие с балбуц, балбуц дураберкIни, баркьуди

мерцать несов. цIил-цIилбикIес мёсиво с хIяйвантас беркала; дазуагарси гъудурмай; жяргали хIядурбарибси беркала; чяртла рамкьа

месить несов. балшес, гъудурбирес. Месить грязь чяртси гьуйчивад вашес

мести несов.

 1. ушкес.
 2. умубирес.
 3. бурямличила: (дяхIи) пухIбирес, пухIбикIахъес.

местность ж

 1. мер, мер-муса (ванзаличирти).
 2. район, округ, мер.

местный -ая, -ое

 1. мерла, ца мерличи хасси.
 2. мерличибси (лебил пачалихъла ахIенси).
 3. ишабси, дурабад хIехибси; дуравад хIекIибси.
 4. ца мерличи хасси.

место с

 1. мер, муса
 2. къуллукъ, хIянчи. Не находить себе места викеси мер хIебалули; левгIев кьакьавакIили; анцIкьи-децIлизи викили, къалабали, хIядурдеш хIебарили, дуцIли Больное место имцIали челукьуси мер; дард-децIлизи уршуси секIал Поставить на место мер буцахъили катес; гьар секIал гIячихъдарес. Пустое место пайдаагар адам; агарли гIямалагар, левли багала агар, бацIси мер. узкое место зягIипси шали; букIулси мер. Не у места мер агар мерличиб бурибси гъай.
 3. мер, муса.
 4. мер-муса (ванзаличирти).
 5. (чила-биалра) кьадри, (чила-биалра ургаб) бурцуси мер.
 6. къуллукъ, хIянчи, мер.
 7. (жузлизиб, белкIлизиб) белгиси мер.
 8. мерличирти организацияби ва учреждениеби.
 9. (мер бурцуси) ца секIал.
 10. асубирар, балбикили бирар.
 11. местами - мер-мерличиб. ♦ Детское место – дурхIяла хъали ( см. плацента). Места общего пользования – бекIахъудила хъулри (коммунальный юртлизир, общежитиелизир). Места лишения свободы – туснакъуни ва адамти бухIнакаибти цархIилти мерани.

местожительство с вегI хIерируси мер

месть ж чеббицIни; гьими ахъни (ихъни).

месяц м баз Медовый месяц хъайчикабиибтала цаибси ва талихIчебси баз

месячник м базлихъ (ца базли дирути хIянчи)

месячный -ая, -ое

 1. см. месяц.
 2. бацла дуги.
 3. месячные – см. менструация.

метать несов.

 1. чIархбирес.
 2. чIархбарили ибес. ♦ Метать петли – булми-алавла ибес..
 3. иргьес, лайбикIес.
 4. лайкадикIес, бекIадирес.
 5. икра кадалтес; (дурхIя) баркьес. ♦ Рвать и метать – дебали гIясили виэс..
 6. чIархбирес.
 7. чIархбарили ибес. ♦ Метать петли – булми-алавла ибес..
 8. иргьес, лайбикIес.
 9. лайкадикIес, бекIадирес.
 10. икра кадалтес; (дурхIя) баркьес. ♦ Рвать и метать – дебали гIясили виэс.

метаться несов.

 1. пялхъярбикIес; шайчибад шайчи биркес.
 2. ита-иша виркес (гъузгъалдивиубли); къайгъилизиикили дуцIикIес (ласикIес).

метель ж (дяхIиличилси) бурям.

метеорит м зубрала къаркъа (мегь).

метеорологический -ая, -ое

 1. см. метеорология.
 2. ванзала гьавала хIекьлизибси.

метеорология ж ванзала гьавала ва аргъла хIекьлизибси гIилму.

метис м

 1. метис, декIарти кьаманала неш-дудешлизивад акIубси.
 2. см. помесь.

метить несов. хIерзидирхъес, хIерзи дирес; ишара кабалтес..

 1. бяхIчииэс, лишаниэс.
 2. (сегъуна-биалра мер буцес) къайгъибирес, хIяракатбирес.

метка ж

 1. хIерзидяхъни, ишара (дамгъа) барни.
 2. хIерзи, ишара, дамгъа.

меткий -ая, -ое

 1. лишанчи; дурусли чейгахъуси; дурусли лишанасибси.
 2. чехиб. (села-биалра хIекьси бухIнабуц) дурусли баянбируси, гIячихъбируси.

метла ж кьяркья бушкала; мурчIала бушкала. ♦ Новая метла – гьаланачи тIалабкарси сагаси хIякимличила. Под метёлку (вымести, вычистить, съесть) – селра кахIелахъи, селра убхIебатурли, селра гIелахIебухъахъи.

метёлка ж

 1. см. метла.
 2. вавала чубк (кьази).

мех м жаниварла гули; жаиивартала дерхьурти гулбазирад дарибти палтар. механикаличи хасси ва механизироватьбарибси ибти мягIн. учидяхъ дугьбала цаибил бутIа..

 1. (мицIирагла) зумати гъез, бала.
 2. гули.
 3. гулбала палтар-кьяш.. механикаличи хасси ва механизироватьбарибси ибти мягIн. учидяхъ дугьбала цаибил бутIа..
 4. пушикI, пушни (мегьла устала); пуша (жикьила).
 5. тIагьа..
 6. (мицIирагла) зумати гъез, бала.
 7. гули.
 8. гулбала палтар-кьяш.

меч м тур Дамоклов меч камагарси, гIелабадкабикибси урехи

мечта ж

 1. хьул, хиял.
 2. хIекьли бигуси, сунечи иштяхIси секIал.
 3. мечта– лебгIеб гIяхIси секIайчила.

мечтатель м хьуланази илхIуиси, баркьагар

мечтать несов. хьуликIес, хиялбурхахъес.

мешать несов.

 1. гъудурбирес, чябхъярбарили гъудурбирахъес.
 2. бархиэс, гъудуриэс (ца итиллизи)..
 3. гъудурбирес, чябхъярбарили гъудурбирахъес.
 4. бархиэс, гъудуриэс (ца итиллизи).. гьалабизуни алкIахъес, диргалаулхъес. ♦ Не мешаетили не мешало бы – диргалахIебулхъиб; гIяхIсири; вайтIа хIебири.. гьалабизуни алкIахъес, диргалаулхъес. ♦ Не мешаетили не мешало бы – диргалахIебулхъиб; гIяхIсири; вайтIа хIебири.

мешаться несов.

 1. диргалаулхъес
 2. вирхес, гъудурикIес
 3. мехIуриэс.
 4. бирхес (пикри); декIардеш хIебаланвиэс.
 5. уруз-хIяцIирес.

мешкать несов. азгъинил, багьлали узес; ташмишикIес; кьанбирес. къалабахIейкIес

мешок м

 1. гавлаг, къап; кьачIа.
 2. умцла (гьалабла).
 3. чехиб. душма гIяскуртани алавбуцни.
 4. (мицIирагла кьаркьайзибси яра духълумазибси) кьачIа.
 5. жянтIу, жянжи, сахIерхурси адам. ♦ Спальный мешок – гавлаг буруш. Денежный (золотой) мешок – арцла гавлаг (халаси давлаличила). Мешки под глазами – хIулбала удирти демдри. ♦ В мешочек – гидгари белхьнила тяхIярличила: я дебали чIумахIебиахъубли, я шинкIали кахIелахъи.

мзда ж пешкеш, шабагъат; къиян-хIекь; гьунгела; рушбат.

миг м ца гьигьла, зимла манзил

мигать несов.

 1. линкIикIес, гьинкIикIес.
 2. цIил-цIилбикIули липIбикIес.

мигом нареч, хъярхъли, къалабали, итмадан, бусягIят

миграция ж гечбикIни (адамти, арцанти, культура)

мигрень ж бекI изни (ца шали).

мизерный -ая, -ое биштIаси, бибгIянси, камел

мизинец м жимгIя тIул. С мизинец дебали камли

милашка ж бигужан, жагал жан; исбагьи куцла адам..

миловать несов. лявирес, ляв-хIярширес.. чевурхес, хасарвалтес. ♦ Помилуй Бог – Аллагьла берцуди (се-биалра вайси хIебиалри ибси мягIнализиб). Бог милует – Аллагьли уркIецIибирули саби (гьар секIал ункъли сари ибси мягIнализиб).

миловидный -ая, -ое жагаси (исбагьи) куцла; исбагьиси.

милостивый уркIецIила, ряхIмула всгI По милости

 1. чила-биалра гIянибличибли
 2. чила-биалра гIяхIдешли

милостыня ж садакьа; уркIецIила буртIла.

милый -ая, -ое

 1. гIяхIси, жагаси, исбагьиси, малхIямси.
 2. ахIерси, дигуси.
 3. мило! - гIяхIси саби! гIяхIна! ♦ Милое дело –
 4. се-биалра гIяхIси секIайчила;
 5. см. миленькое дело.

мимо нареч,

 1. мякьлабад, шулгIибад.
 2. предлог мякьлаб, гъамли, шулгIиб. ♦ Не проходите мимо! – вайбаркь, бархьагардеш мабалтадая ибси мягIнализиб.

минарет м чинара, миммар (сунечи бархIехъ-савли абацIили акбар бучIуси)

минимальный -ая, -ое бегIла камси.

миновать сов.

 1. ахъес, ихъес; гIелаб батес, балтес; шалгIеббатес.
 2. верцес, уцес.
 3. шалгIеббухъес, арбукьес, таманбиэс.
 4. минуя– халхIебарили, бархагарли.

минувший -ая, -ее шалгIеббухъунси, гьалабла, убла.

мир м

 1. дунъя, гIялам
 2. ванза
 3. халкь
 4. даршудеш. Мир тесен чинав-дигара чи-дигара къаршиикес асубирар Всем миром лебтанилра барх; жамигIят цIбалги. С миром таибихI хIебарили, дар шули; гьунби гIяхIдираб варили.
 5. дунъя, гIялам.
 6. лебилдунъяла ца бутIа, планета.
 7. Ванза, ванзаланти.
 8. адамтала цахIнабик, общество, жамигIят.
 9. (гIямрула, анцIбукьунала, секIултала) декIарси шали, декIарси дунъя.
 10. гIядатла гIямру (динна ахIенти).
 11. шила жамигIят; ши-шанти. ♦ Всем миром – лебилра бархли, цабалги. На миру и смерть красна – цархIилтачил вархли се-дигара чекасес вирар. Не от мира сего – иш дунъялагъуна ахIен (бекIахъличила пикрихIейкIуси адамличила). По миру (пойти, пустить, ходить) – къарциниэс, мискин-пякьир ветаэс. Сильные мира сего – иш дунъяла халабегIелти (ахъти къуллукъуначибтачила).

мирить несов.

 1. даршубирес, баришбирахъес, булгахъес, кьабулбиркахъес.
 2. (чичи, селичи-биалра) сабурчевли кайзахъес, сабурчевсили ветаахъес.

мириться несов.

 1. къалмакъар тIашиэс, даршуирес, баришкайрес, кьабулиркес.
 2. (селичи-биалра) сабурчевли, кьабулли виэс.

мирный -ая, -ое

 1. даршуси, баришси, райси; дяв (къалмакъар) агарси.
 2. даршудешгIебси, гьалмагъдешла; балгунси.
 3. паргъатси, багьласи.

мировоззрение с (тIабигIятла ва обществола шайчибси) пикри-кабиз.

миролюбивый -ая, -ое даршуси, баришси; даршудешгIевси.

миска ж кьям, вахъ, кичIа.

миссия ж

 1. жавабкарси хъарбаркь.
 2. посольство (ца жура).
 3. хасти вакилтала делегация.

мишень ж

 1. лишайс кабихьибси се-биалра (бяхъяла, бяхъяйчи).
 2. чехиб. сунечи гIяйибти чедихьибси адам.

младенец м нана, лалай, хъяша, хIехара, виштIал дурхIя.

младший -ая, -ее

 1. (имцIали) виштIалгъуна, жагьилгъуна.
 2. у хIясибли виштIаси.
 3. мягIна хIясибли биштIаси.
 4. белчIудилизиб: бехIбихьудла.

мнение с пикри, гьанбик; кьимат бедлугуси гъай.

мнимый -ая, -ое

 1. гьанбиркуси, пикрибурхуси, гьанаруси.
 2. къянаси, къалпси; гIердируси.

мнительный -ая, -ое тIахьикIан, (гьар-чинабалра) вайдеш, урехи чебиан.

много нареч,

 1. дахъал;
 2. дахъличилси;
 3. дебали;
 4. бахъхIи ибти мягIн. учидяхъ дугьбала цаибил бутIа.. больше.
 5. дахъал; дебали.
 6. дахъал, даари кьадарла.
 7. имцIали ахIи.
 8. гIяхIцад имцIали. ♦ Много-много – дегIлара дахъал. Ни много ни мало – я камли я имцIали ахIи; дурусли.

многогранный -ая, -ое

 1. дахъал музурбачилси, дахъал шалубарси.
 2. чехиб. гьар шайчибадси, дахъал шалубарси.

многократный -ая, -ое бахъна тикрарбируси. ♦ Многократный глагол – баркьудила тикрардеш иргъахъуси глагол.

многообразный -ая, -ое тяхIяр-тяхIярла, дахъал журабарси

многословный -ая, -ое гъай духъяндируси; буруси бухъянбилтIахъуси.

множество с

 1. лебгIеб бахъал, дахъал; халаси кьадар.
 2. математикализиб: сегъуна-биалра лишан хIясибли цаладяхъибти секIултала цIахIнабяхъ.

множить несов.

 1. дирхъес, дахъдиахъес.
 2. имцIабиахъес, имцIадиахъес; бахъбаахъес, дахъдаахъес.

множиться 1 и 2 л. не употр., несов. имцIабикIес; бахъбикIес, дахъдикIес; дахъдиэс.

мобилизация ж

 1. ярагъладарибти цIакьани хIядурдарни, дявила агиличи душни; дявтала замана адамти гIярмиялизи жибарни; улкала экономика дявила шуртIрачи шурбатни.
 2. (чи, се-биалра) лайикьси тяхIярли узесаъни, бузесаъни.

могила ж

 1. хIяб.
 2. чехиб. дигIяндеш бихIни. ♦ Могила Неизвестного солдата– ХIелуси ургъанна хIяб (памятник).

могильщик м хIябукъан.

могучий -ая, -ее цIакьси, халаси кьуватла, гьунарла; дебаси, зантси.

могущество с халаси цIакь (кьуват, гьунар, ихтияр, асар), халати бекIдеш.

можно нареч, асубирар, вирар. Можно сказать эс асубирар; биэс асубирар. По пальцам можно сосчитать тIулбачил дейгIес вирар, дебали камли сари

мозг м

 1. мехIе.
 2. чехиб. (села-биалра) хъи, бекIдеш дируси центр.
 3. лигала мехIе.
 4. чехиб. гIякьлу, духудеш.
 5. мехIе (беркала). ♦ До мозга костей– лигала мехIеличи бикайчи (тамай, бегIла гIергъиси даражаличи бикайчи).

мозолистый -ая, -ое къатавтачилси, къатавкаурси, кIаррубарси

мозоль ж сиврикъ, къатав, кIарри. Наступать на любимую мозоль бегIлара децIагесичила бурес, гъайнкIес Мозолить руки иякъба дахъал хIянчи дирес

мокнуть несов.

 1. шинкIабирес, хIябцбирес.
 2. шинкIадешли заябирес.
 3. шиннизиб биэс, шинни лукъули биэс (шиннизи кабихьили).

мокрый -ая, -ое

 1. хIябцси, шинкIаси, шинни белкъунси.
 2. мокро – шинкIали саби, хъянили саби.
 3. шинничил (шинкIадешличил) бируси. ♦ Глаза на мокром месте – зумали висусиличила. Мокрого места не останется– чи-биалра хIелтнила, къирвирнила урехи багьахъни. Мокрое дело – кавшни.

молва ж хабурти, гъай, гьанбикуни

молвить несов. эс, бурес, гьанбушес

молитва ж

 1. диннизиб: балга.
 2. гIибадат, аллагьлизи улгни; дехIибала дарни. ♦ Стоять на молитве – къанчла гьала тIашизурли улгес. Вашими молитвами – хIушала балгначивли вайтIа ахIенра («Сен сайрив?» ибхIели, жавабли биахъубли).

молить несов. улгес; тиладиикIес, бусравикIес. ♦ Молить Бога – Аллагьлизи улгес, бусравикIес.

молиться несов.

 1. балга бирес, балгаличил (чичи-биалра) дугьаилзес; гIибадат бирес, дехIибала дирес.
 2. чехиб. (чи-биалра) вахъ дебали игахъес; (илис) улгес. ♦ Какому богу молиться – чизи улгусив (разиси тамаша иргъахъу). Молись Богу –
 3. Аллагьлизи шукруикIен;
 4. гьанна викирину, улген (урехи балахъули).

молниеносный -ая, -ое лямцIгъуна, хIекьли къалабаси.

молния ж

 1. къукъу-лямцI.
 2. къалабали дураибси газета, жуз; хасли къалабаси телеграмма.
 3. гъяриан чалпуз (мегьла яра пластмассала).

молодеть несов.

 1. жагьирес, жагьилван калзес.
 2. жагьилтачи тIинтIбирес, гьатIира жагьилтачи бетиэс.

молодец м халкьла гъайлизиб: къучакъ, гъабза, игит..

 1. цIакьси, араси жагьил адам.
 2. къучакъ (гапварили ируси).
 3. гIяхIгъабза.
 4. молодцом – къучакъдешличил, серхурли. ♦ Молодец против овец, а на (против) молодца – сам овца – мазачи къаршили гъабза, гъабзачи къаршили – сай маза (бурала).

молодой -ая, -ое

 1. жагьил, камти гIямрула; ухънахIеибси.
 2. бара бузескабиибси (бухъес бехIбихьибси).
 3. сагаси, цIакьхIебиубси, сахIебаибси (держличила).
 4. жагьилдешла.
 5. молодой – бара хъайчикайибси.

молодость ж жагьдеш. Не первой молодости ургарти гIямрула, жагьси ахIенси

молодёжь ж жагьилти; жагьил наслу; жагьил адамти.

моложавый -ая, -ое сунела дусмачив жагьли чейуси.

молозиво с а, аниъ (цаибти ниъ)

молоко с ниъ. Молоко на губах не обсохлв кIунтIубачирти ниъ дерубли ахIен.

 1. ниъ.
 2. ниъ (беркала).
 3. духълумала ниъ-шин.♦ Молочная кухня– михъирличибти дурхIнас беркала бируси мер.

молокосос м гIямру хIедалуси, гьунар камел, виштIаси, хъяша, хIехара

молотить несов.

 1. дег бирес; дег дугес; (хъара) садалтес.
 2. бирхъес; кьутIикIес.

молотобоец м кьякьрута; кьякьли узуси мегьла уста.

молоток м

 1. кьякь.
 2. някъла машина.
 3. чехиб. чекайзурси, баркьудилизи ахъибси адам. ♦ С молотка (продавать, пойти) – туркбарили (бицес, арбукьес).

молочница ж

 1. ниъли рирцан
 2. лезмила изала (бухъути дурхIначиб бируси).
 3. ниъли рирцан
 4. лезмила изала (бухъути дурхIначиб бируси)

молочный -ая, -ое

 1. см. молоко.
 2. ниъ лугуси; дахъал ниъ лугуси; ниъла (кьял).
 3. жагьил мицIирагличила: ниъли балхуси.
 4. ниъла рангси. ♦ Молочные зубы – ниъла цулби, кадиркути цулби. Молочный брат, молочная сестра– ниъла узи, ниъла рузи.

молча нареч, лехIкахъили, дубхIехъили, шипIхIеили.

молчаливый -ая, -ое

 1. лехIкахъибси, дахъал гъай хIедируси; дахъал гъай хIедигахъуси.
 2. гъай агарли иргъуси, гъай хIеили бируси.

моль ж духьби-зехнуби хIеркIгIердалтни; хIеркIгIеббатурси дехь, зехни.. секIа кьадарла умцла.. гIимс

мольба ж халаси тилади, бусрав, бусравухъни

момент м

 1. хIулилипIла замана, хIекьли къантIси замана.
 2. аги-кьяйда, шуртIри, пурсат, шали. ♦ Текущий момент – бусягIятла замана.

монарх м пачала хIукуматла бекI (пача, император, султIан, шагь).

монастырь м

 1. монахунала динна жамигIят.
 2. илгъуна жамигIятла ванза, киласа ва монахуни хIербирути хъулри. ♦ В чужой монастырь со своим уставом не ходят – урхIла мерличир вегIла гIядатуни хIедузахъниличила бурала. Подвести под монастырь – вайси агилизи викахъес, танбихIлизи уцахъес.

монета ж арц (къарапул); дибгIя арц. Платить той же монетой вегIлис бицIибсилис вегIлира бицIес; вай барибсилис вегIлира вай бирес. Принимать за чистую монету гьар секIанчи вирхарес; масхара хIебалес

монополия ж

 1. (се-биалра дураахъес, бицахъес яра пайдалабарахъес бедлугуси) хасси ихтияр.
 2. капиталистунала халаси цахIнабик.
 3. чехиб. чеимцIаси ихтиярла вегI; хасси агиличил пайдалавиэс ихтияр лебси.

мораль ж

 1. адаб, адаб-къиликъ; адуцала.
 2. гIякьлу лугуси мягIна.
 3. вягIза, насихIят.

моральный -ая, -ое

 1. см. мораль.
 2. адабласи, адабчебси, адуцалачебси, гIяхIти къиликъуначилси.
 3. уркIила, гьавла. ♦ Моральный износ – (сагати жураби дакIудухъниличирли) техника, аппаратура дуркьдиъни. Моральное устаревание – техника, аппаратура дуркьдиъни; гIилмула хIянчурби дуркьдиъни.

моргать несов.

 1. (хIулби) линкIдирес, гьинкIдирес; липI-липIдирес.
 2. линкIличил (гьинкIличил) лишанбирес.

морда ж

 1. мицIирагла бяхI.
 2. адамла дяхI.

море с

 1. урхьу.
 2. чехиб. бахъал, дахъал; халаси кьадар. ♦ Открытое море – гьаргси урхьу (чила-биалра пачалихълизи кахIебурхуси). Закрытое море – кьяпIси урхьу (чила-биалра пачалихълизи кабурхуси урхьу).

морж м

 1. кIасла хя (битавкачIнар урхьула мицIираг).
 2. чехиб. яни шарализив куртIикIуси адам.

морить несов.

 1. къирбирес, кабуршес, бубкIахъес, убкIахъес.
 2. гIязабуркIес.
 3. абхIяхъес.
 4. (хасси гъудурмайлизи кабихьили) урцули цIяббирахъес, цIябси шинкIадешли бикес. ♦ Сон морит – гьанкIли абхIяхъилра (дебали усес дигулра).

морковь ж набадари.

мороз м

 1. цIакьси бугIярдеш.
 2. бугIярси аргъ; чилла. ♦ Мороз Красный нос – хабуртазив: дягIла ухъна.

морозный -ая, -ое дебали бугIярси; бугIярдешла.

морозостойкий -ая, -ое бугIярдешлизибад уруххIекIуси; дягIи гьандурцуси; дягIидихIян.

моросить несов. вяздикIес (забличила).

морочить несов. виргIякагес, чевулкIахъес, къагъарес, вирхахъес

морщина ж чIучIубалх, гъуршри

морщинистый -ая, -ое гъаршрадкабикибси, чIучIубалхуначилси.

морщить несов. чIянкIиличила, палтарличила: чIучIубалхи биэс..

 1. анда кьябшбуцес
 2. чIучIубалхуни дилзахъес

морщиться несов.

 1. кьябшилзес.
 2. (чIянкIи, палтар) чIучIубалхес.

мост м

 1. гуми.
 2. чехиб. (гьаваличибадси) радиола яра телевидениела бархбас.
 3. спортлизиб: гIелакьнаизурли кайзни.
 4. автомашинала гIягIниахъала (мост).
 5. дарибти цулбала кьаси.

мостить несов.

 1. (гьундури, кьакьурби) къаркъали дирхъес, гIенбали кадурцес.
 2. уркьли кадирхъес, зехнуби кадирхьес (гьуни бетаахъес багьандан).

мотать несов.

 1. лакIбирес, рургес, (селичи-биалра) ласбирес.
 2. гьакIбирес.
 3. арашес, гьавулхъес, убшес, шярли вашес.
 4. инжитирахъес, нервабалаирахъес..
 5. лакIбирес, рургес, (селичи-биалра) ласбирес.
 6. гьакIбирес.
 7. арашес, гьавулхъес, убшес, шярли вашес.
 8. инжитирахъес, нервабалаирахъес.. (пикри агарли) харждирес; (арц, мас) пулкIуцIдирес..
 9. гьимир ласбирес
 10. бекI гьакЬ бикIахъес. Мотать себе на ус ункъли уркIиличи буцес, балес, хъумхIертес

мотив м

 1. (гьуцIируси) сабаб, багьана.
 2. далил..
 3. макьам.
 4. произведениебазиб ва творчестволизиб багьарбулхъуси гьавла, сюжетла, творчествола бетуц.

мотивировать несов. далилти кес, дикес.

мотивировка ж

 1. см. мотивировать.
 2. (се-биалра марбирути) сабабти, багьанаби, далилти.

моток м (гьимирла) кьикIа, хала.

мотыга ж газа (бегIни кIаитIибируси)

мотыжить несов. матIикIлабирес; газалабирес; газкабирес (ванза).

мотылёк м цIицIимкала; къабулдан.

мох м шимша.

мохнатый -ая, -ое

 1. дахъал гъезличилси, дерхъибти гъезбар; хъунцIбар.
 2. берхъибси, дахъал кьялубар.
 3. чIянкIиличила: кIамкIала бегI, чимариличилси (чимрар).

моча ж жихI.

мочить несов.

 1. шинкIабирес, бумхIехъес.
 2. шиннизи бяхIубирес (кабирхьес).

мочь несов. вирес, ахърибикIес, имканбикIес. ♦ Может бытьили быть может –

 1. пикрибируливан;
 2. белики, асубирар. Не могу знать – балули ахIенра. Не может быть! – биэс хIебирар! (тамаша иргъахъу). Не моги! – мабирид, майруд. Как живёте-можете? – сена аги? секьяйда хIердирулрав? Через не могу – имканагниличи хIерхIеили, цIакьани агниличи хIерхIеили.. цIакь, ахъри, имкан. Что есть мочи виругIев хъярхъли (дуцIухъес). вирес, ахърибикIес, имканбикIес. ♦ Может бытьили быть может –
 3. пикрибируливан;
 4. белики, асубирар. Не могу знать – балули ахIенра. Не может быть! – биэс хIебирар! (тамаша иргъахъу). Не моги! – мабирид, майруд. Как живёте-можете? – сена аги? секьяйда хIердирулрав? Через не могу – имканагниличи хIерхIеили, цIакьани агниличи хIерхIеили.. вирес, ахъри бикI ахъес, имкан бикIахъес

мощность ж

 1. см. мощный.
 2. кьуват (моторла).
 3. мощности – производствола гIягIниахълуми (хутIла станцияби, заводуни, машинти).

мощный -ая, -ое

 1. дебали цIакьси, зантси; мягIначебси.
 2. халаси кьуватла.
 3. халаси, бабзси.

мощёный -ая, -ое кабуцибси (къаркъали, къирли, гIенбани).

мрак м

 1. цIябдеш (мурхьси, хIяблабсигъуна).
 2. чехиб. халаси пашмандеш. ♦ Мрак невежества– (адамла) таманси цIябдеш, багьудиагардеш. Покрыто мраком неизвестности – дигIянаси, чисалра мягIлумли ахIенси секIайчила.

мрамор м мармар къаркъа; мармар тяш къаркъа

мрачный -ая, -ое

 1. цIябси; цIябдешлизибси.
 2. чехиб. пашманси, хумарси, разидеш агарси, бамкьурси.
 3. чехиб. декIси, цIябси.

мститель м гьими ихъан, чеббирцIан.

мстить несов. гьими ихъес, чеббирцIес.

мудрец м пасихIси адам; пасихIкар, гIякьлукар.

мудрить несов. гIякьлукарла гIердирес; гIягIниагарти пикридарили, вяшикIес.

мудрость ж

 1. пасихIдеш, гIякьлукардеш, хIикматдеш.
 2. мурхьси гIякьлу. ♦ Зуб мудрости – (20 дус виубхIели башуси) хъяйхъяйла хIябъибил цула.

мудрый -ая, -ое

 1. халаси гIякьлула вегI, пасихIкар, гIякьлукар.
 2. халаси багьудиличи, опытличи хъарахъибси.

мудрёный -ая, -ое

 1. гIяжаибси, аргъес агарси.
 2. къиянси, бархибси.
 3. мудрено – къиянси саби, гьамадли имканхIебикIур. ♦ Утро вечера мудренее – (се-биалра) савли пикрибарес гьамадли бирар.

муж м

 1. мурул.
 2. мурул адам.

мужать несов.

 1. халаиэс, жагькалзес.
 2. чехиб. чIумаирес, цIакьирес, гъабза ветарес.

мужаться несов. яхIбурцес, чIумаизес

мужественный -ая, -ое гъабзадеш ледси; гъабзадешла.

мужество с гъабзадеш, буцалачевдеш, яхI.

мужик м

 1. хъубзар.
 2. мурул адам.
 3. мурул (хьуна).
 4. (бяркъ агарси) чурха адам.♦ Мужичок с ноготок – никацад мурул (халасила кабизла хъяшачила).

мужчина м

 1. мурул адам.
 2. халакаибси (улухъа ахIенси).

музыка ж

 1. тIамрачил образуни алкIахъуси искусство; музыкала произведениеби.
 2. илди произведениеби дирхъни ва зайдикIни.
 3. чехиб. макьам. ♦ Долгая музыка – зузбитIунси баркьудиличила. Испортить всю музыку– лебилра хIянчи буэс, зарал барес. Не делает музыки – бекIлибиубси мягIна илизиб ахIен. Кто платит, тот (и) заказывает музыку– арила вегIли сунес дигуси барес вирар. Помирать, так с музыкой – биубси биаб, урухкIес гIягIнили ахIен. Блатная музыка – хъулкнала мез.

музыкант м макьамти-агурбала уста

мука ж гIязаб, къиян; жазаъ..

 1. декь.
 2. декьван бибгIянбарибси секIал.. гIязаб, къиян; жазаъ..
 3. декь.
 4. декьван бибгIянбарибси секIал.

мул м эмхIерухъ.

муравей м имиала.

муравейник м имиулала кьат (кьада).

мурлыкать несов.

 1. гатачила (житачила): гъур-мурбикIес.
 2. чехиб. (гIяшли далай бучIули) хIум-къумикIес.

мускул м гIемс.

мускулатура ж гIемсни диъла ва ц.)

мускулистый -ая, -ое гIемснар, тазаси, кьуватси

мусор м хяса-няс, укъа-къус, жярга-зекъ, нясдешлуми, гIеладиклуми.

муссон м муссон дягI (яни урхьначибяхI ва дуцIрум дегъличибяхI булхъуси).

мусульманин м бусурман.

мусульманство с бусурман дин, бусурмандеш.

мутить несов.

 1. бумкьахъес, думкьахъес.
 2. чехиб. гIячихъли ахIенсили бетарахъес.
 3. гъузгъалдибирахъес, бирхахъес.
 4. уркIи далкьес.

мутиться несов.

 1. бумкьес, думкьес.
 2. гIячихъли ахIенсили бетарес.
 3. уркIи дакьес.

мутный -ая, -ое

 1. бамкьурси, дамкьурти.
 2. лямцIхIебикIуси, шулбиубси, ранг дуунси.
 3. чехиб. кьутIабиубси, гIячихъли ахIенси.

муть ж

 1. дамкьри, шинкIадеш думкьахъути няс; шинкIадешлизир укадикибти няс.
 2. чехиб. аргъала гIячихъли хIебиъни.

муха ж тIентI. Какая муха укусила? се бетаурси? сен варсиубси? се кьацIбикуна? Делать из мухи слоиа хабар халабаахъили бурес, камел секIайс халаси кьадри бедес. Мухи не обидит тIентIра гьимхIебуркIахъу; милякъ хIебубкIахъу; аллагьла хIяйвангъуна сай; лехIси, паргъатси, малхIямси

мучение с гIязаб, къиян-жапа, жазаъ.

мученик м гIязаблизивси, къиян-жапализивси, жазаъ чейсан.

мучить несов. гIязабуркIес, инжитирес.

мучиться несов.

 1. инжитирес, къиян-жапализи викес.
 2. халаси къияйчил се-биалра бирес.

мушка ж

 1. см. муха.
 2. (хасти порошоклизибадси) дарма дасни.
 3. (гьалаб жагадешлис дяхIличи балсуси) цIудара чIянкIила кIантI.
 4. чIянкIиличиб бершибси гIянд.. ярагълизиб: лишанисуси гIяшир.

мчать несов.

 1. къалабали гьайбирахъес, гьайвирахъес.
 2. къалабали гьайвиэс.

мчаться несов. дебали къалабали башес, дуцIбикIес, гьайбиэс.

мщение с

 1. чеббицIни, гьими ахъни.
 2. чеббицIес дигни, гьими ахъес кьас.

мылить несов.

 1. сапунлабирес, сапуйчил ицес.
 2. шинкIадешлизиб сапун бицIахъес.♦ Мылить голову – кьяркьли валтIес, вехIилзес.

мылиться несов.

 1. см. мылить.
 2. хьулехьа бетарес.

мыло с

 1. сапун (къегI яра шинкIадеш).
 2. (цIуба хьулехьаванси) урчила майъа. ♦ Судью на мыло - судья – сапун барахъес (спортла судьяличи кьабулагарбикибхIели буруси).

мыльница ж сапун кабирхьан

мысленный -ая, -ое

 1. см. мысль.
 2. пикрибируси, пикрилизиб лебси.

мыслимый -ая, -ое имканбикIуси, бетаэс бируси, биэс асубируси. ♦ Мыслимое ли дело? – биэс бирусив?

мыслитель м пикрикар, гIякьлукар

мыслить несов.

 1. пикрибирес, пикриикIес.
 2. пикрилизи бурцес, пикрилизи кайсес.
 3. пикрикабирес, гьанбиркахъес.

мысль ж

 1. пикриикIни, пикричевдеш.
 2. пикри.
 3. пикри-кьас.
 4. хIер.
 5. мысль!- гIяхIси пикри саби.

мыть несов. ицни Рука руку моет някъли някъ ицу; цали цала дигIянадиру; цали цала дигIянадирули сари; шилтахъчиби саби

мышь ж ваца. ♦ Мышей не ловит – тамай азгъиниубли сай, селра барес бигули ахIен. ♦ Мышиный жеребчик – (хьунул адамтагIив вашуси) жагьсила дируси ухъна. Мышиный горошек – хъарала ца жура.

мышьяк м мышьяк, маргамуш.

мягкий -ая, -ое

 1. кIантIиси.
 2. тIягIямла.
 3. багьласи, ряхIятси.
 4. малхIямси, чурхдеш агарси.
 5. кьяркьли ахIенси.
 6. ванаси, бигеси.
 7. шинничила: кIантIити (чузир кираж камти).
 8. транспортличила: кIантIити утначилси.
 9. кьяпIти тIамрачила: кIантIили ирути. ♦ Мягкий знак – кIантIидешла ишара («ь» хIярпла у).

мягкосердечный -ая, -ое гIяхIси, малхIямси, кIантIиси уркIила вегI

мягкотелый -ая, -ое

 1. бицIибси кьаркьайчилси.
 2. чехиб. жигарагарси, жявли цархIиллис гIергъи арашуси.

мякиш м кьацIла бухIнала (гIянкIа-кам ахIенси)

мякоть ж

 1. хIяйвантала ва адамтала: кIантIити мусни.
 2. цIедешла камла удила (бухIнала).

мясистый -ая, -ое

 1. бабза, диъбала бегI.
 2. цIерхьси.
 3. бухIнала халаси (цIедешличила).

мясник м диъла тукейзив узан; диъ бирцан.

мясо с

 1. диъ.
 2. (белгьунси мицIирагла) кьакла бутIа.
 3. хIяйва диъ.
 4. цIедешла бухIнала бутIа. ♦ С мясом вырвать – бирбубси секIайчила: чIянкIиличил барх гъярбарес. Пушечное мясо – гужли яра гIягIниагар шайчиб бебкIаличи бурхьути бургъантачила.. диъ С мясом диъличил барх, чIянкIиличил барх къяббарес (хъапIа). Пушечное мясо дугI шайчи алхес кьадарбиубти солдатунас буруси

мясорубка ж

 1. диъ лукьан машина.
 2. чехиб. пикри агарли адамти къирбирниличила.

мята ж шумери.

мятеж м пунт, пунтбиъни.

мять несов.

 1. (гъячIбирули) кIантIибирес, кIантIибирахъес.
 2. лугIяндеш бетихъахъес, гъунчIбирахъес.
 3. гIинибирес, гъячIбирес.

мяукать несов. житачила: мявбикIес.

мяч м тап (футбольный мяч футболли виркьуси тап)

мёрзлый -ая, -ое

 1. миъбяргIибси.
 2. миъбяргIили (берхили) заябиубси.

мёртвый -ая, -ое

 1. бебкIибси, мицIирдеш агарси.
 2. сахIекIубси, жигар агарси.
 3. пайда хIелугуси, хIяжатдеш агарси. ♦ Мёртвый инвентарь – хозяйствола гIягIниахълуми. Мёртвый час – см. тихий час. Мёртвая зыбь – паргъатси урхьула шинна ряб-рябъала (ругерти). Мёртвая петля – самолётличив арцнила тяхIяр: (лаг арцурли) мява бетаахъурли ласухъни. Мёртвая тишина – таманси лехIдеш. Мёртвый сезон – баркьуди, вачар хIебузуси замана. Сдвинуть (ся) с мёртвой точки – сегъуна-биалра баркьудиличила: бузесбиэс, бузесаэс.

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я