Слова на букву Э. Русско-Даргинский словарь. Исаев М-Ш.


А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 

 

э иежд тамашавнъни, кьабулх1ейкни ва вирхх1ерхни иргъахъни

эвакуация ж геч, гечбиъни (урехи лебси мерличибад халкь гечбарии)

эвакуировать сов. и несов. гечбарес, гечбирес

эвкалипт м зайтунна галга

эволюция ж ункъдешла ва чебях1дешла шайчи баредеш ак1ни

эгойзм м вахъ вег1личи вит1ак1ни; сайцун дигахъуси; суиесцун г1ях1деш биубли дигуси

экватор м экватор; ванза югличи ва северличи бурт1уси тугъ

эквивалент м цугси; цагъуна

экзамен м имтих1ян, экзамен

экипаж м 1) уркура 2) такси, гами, самолет бузахъути

экономить несов. мях1камик1ес, мих1камли харжик1ес, лебдеш г1елабирхъес

эксплуататор м урх1ла къиян букаи, чевукаи эксплуатация эк 1) урх1ла къиян букии 2) пайдалабарни

экспорт м дура улкализи арбухибси мае

экспортировать сов. и несов. дура улкализи арбу­хес

экспромтом нареч. хапли, х1ядурдеш агарли

экстаз м шавкь

экстренный, -ая, -ое 1) къалабаси, чараагарси 2) хабарагарси

эластичность ж дянгдеш, ц]ухдеш, к1ант1идеш

эластичный -ая, -ое дяигеи, цухеи, к1ант1иси

электрификация ж хут1личил г1еббуцни

электрифицировать сов. и несов. хут1ли шл г1еббуцес

электричество с хут1, электричество

элемент м 1) села-биалра бут1а 2) адам 3) хасдеш, хасси лишан

элементарный, -ая, -ое 1) гьалаб-гьалабен 2) г1ядаглати бут1назибад цах1набикибси 3) гьамадси

эмалированный -ая, -ое чедиарт1ибси

эмалировать несов. чедиарт1эс

эмаль ж чеднарт!

эмигрант м магьажир, дура улкализи гечиубси

эмиграция ж дура улкализи гечнъни; магьажирдеш дарии

эмигрировать сов. и несов. дура улкализи гечиэс; магьажирвиэс

эмоция ж урк1ила х1нл (гьими, разидеш, кьабуликни, диги) чебаахъни

энергичный, -ая, -ое къайгънчевси, гънрачевси, сер­хурси

энергия ж ц1акь, х1яракат, кьуват

энтузиазм м къайгъи дак1убарни, иштях1личил алавак1ни

эпидемия ж 1) чейхъути изай барх бахъал зяг1нпбнкахъни; 2) чейхъуси изала т1инт1биъни

эпйграф м бурала я царал къант1а белк1, сабира авторли сунела произведениела гьала кабалтуси

эпилог м нронзведеииела ахир бут1а

эпизод м камел баркьуди, анц1букь бут1а

эпитет м эпитет, лишан, сипат (постоянный эпитет даимси, барсх1ебик1усн лишаи)

эпопея ж халаси замана дахъал анц1букьуни сипатдарибси исторнялашал миг1ничебси произведение

эпоха ж замаиа, манзил

эра ж 1) сунечирад дусми дуйг1ес дех1дихьибси манзил 2) дуиъиличи халаси баредеш кабухибси анц1букь

эрудиция м халаси багьуди, царалтазивад дек1арухън (чевухъи) багьудили вег1нъни

эскадра ж эскадра (дявла гамурби)

эскадрилья ж эскадрилья (дявла самолетуни)

эскадрон м мурдабала г1яскар

эскалатор м хут1ла ц1акьличил лаг-катх1ел башуси ганзи

эскиз м гьала-гьала барибси сурат

эссенция ж 1) кьанц! 2) ит1ари

эстетика ж жагадеш

этаж м дерх1

этап м 1) баркьуди бетурхнила белгиси маизил 2) гьунила ца бут1а

этика ж адабла х1екьлизибси г1илму, адаб; инсапх1яя, къиликъуни дак1удулхъуси тях1яр

этикетка ж селичи-биалра илала баянти делк1и чебасуиси кагъар

этнография ж 1) халкьла миллатлати хасдешуни 2) илди руркъуси г1илму это частица иш, ил, ишиии, илиии этот мест. указ. иш, ишил, ил, илил, ишини, илиии

эфес м шушкала ар

эфир м 1) хасси т1емличилси (гьава бетаруси) шинк1адеш 2) ванза-закла ургала

эффект м асар

эффективный, -ая, -ое нмц1али асар бируси, асар чсбсп эх межд. агь! эгь!

эхо с г1сбг1ебагьурси т1ама, эхо

эшафот м адам хъябтаирхъусн мер эшелон и 1) поезд 2) гьаб-г1ергъили кадатурти вагонти


А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я