Слова на букву э. Русско-Даргинский словарь. Исаев М-Ш.


А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 

 

э м ежд тамашавнъни, кьабулхIейкни ва вирххIерхни иргъахъни

эвакуация ж

 1. гечбарни, арбукни.
 2. гечбиубси мер, арбукибси мер, замана.

эвакуировать сов. и несов. гечбарес, гечбирес

эвкалипт м эквалипт (дебали буршуси галга).

эволюция ж дарсдешлуми детарнила тяхIяр-кьяйда; гьалабяхI башни (арбукьни).

экватор м экватор (ванза северла ва югла байхъубутIначи буртIули или гьанбиркахъуси тугъ). ♦ Небесный экватор– закла къубба северла ва югла дайхъушараначи буртIуси халаси ави.

эквивалент м (цархIилличил) кьиматлизиб цугси; цархIилла мер бурцуси. ♦ Всеобщий эквивалент – вачарлизир пайдаладирути мургьи ва илала мерличир дузахъути дурхъати кагъурти (цархIилти мегь, арц).

экзамен м

 1. имтихIян.
 2. ахтарди.
 3. чехиб. хIялумцIни, ахтардиварни.

экипаж м

 1. (гами, самолёт, танк) биканти; команда.
 2. (челябкьутас къуллукъбируси) урхьудубла дявила часть..
 3. уркура
 4. такси, гами, самолет бузахъути

экономить несов.

 1. мяхIкамли харжбирес; ахIербирес.
 2. (ахIербарили, мяхIкамли харжбарили) калахъес.

эксплуататор м урхIла къиян букан, чевукан

эксплуатация

 1. урхIла къиян букни.
 2. (тIабигIятла давлуми, производствола сурсатуни, транспорт, юртани) пайдаладирни, дузахъни.

экспорт м

 1. масани, арц, технологияби дурала улкнази дихни.
 2. дурала улкнази дихути масани, ваяхI.

экспортировать сов. и несов. дура улкализи арбухес

экспромтом нареч, итмадан, хIядурдеш агарли.

экстаз м

 1. вахъ дебали гьалаксаурдеш, халаси иштяхI-дигилизи викибдеш; лазат.
 2. дебали цIакьти гьалаксаурдешличил аргъала дуъни.

экстренный -ая, -ое

 1. къалабаси, гьалакси.
 2. чараагарси, хасси; хабарагарси.

эластичный -ая, -ое

 1. кIантIиси, булкIуси; зузбикIуси.
 2. чехиб. гьайбатси, кункси.

электрифицировать сов. хутI баршес, биршес; хутIличил гIеббуцес, гIеббурцес.

электричество с

 1. хутI, хутIла энергия.
 2. хутIла шала.

элемент м

 1. (села-биалра) бутIа.
 2. (селизибси-биалра села-биалра) пай, бутIа.
 3. (селизибси-биалра) ца къиликъ.
 4. адам (сегъуна-биалра обществола кьукьяла вакил сайлин).
 5. (буртIхIебуртIуси) бибгIянси секIал.
 6. химияла тяхIярли хутI алкIахъуси секIал.

элементарный -ая, -ое

 1. см. элемент.
 2. бехIбихьудла, аслу-бутIала.
 3. бегIла гIядатласи.
 4. чедихIяртси; гьамадбиахъубси.

эмалированный -ая, -ое шихъ чедиартIибси, шихъли буцибси.

эмалировать несов. шихъ чедииртIес, шихъли бурцес.

эмаль ж

 1. шихъ (мегьла ваяхIличи чедииртIуси шишагъуна секIал).
 2. шихъла ваяхI.
 3. цулала чедила гIянкIа.

эмигрант м дура гечиубси адам, дурав хIерируси.

эмиграция ж

 1. (чебуркъубли яра сай гIяхIулали) дурала улкализи гечиъни, арукьни.
 2. гечиубли хIерируси замана, мер.
 3. гечбиубти, арбякьунти адамти.

эмигрировать сов. дура арукьес, арашес; дурала улкализи гечиэс, гечирес.

эмоция ж уркIила хIал (гьими, разидеш, кьабуликни, диги) чебаахъни

энергичный -ая, -ое къайгънчевси, гънрачевси, серхурси

энергия ж

 1. энергия, цIакь, кьуват (берхIила, ванадешла, хутIла, шинна ).
 2. кьасчевдеш, чекайзурдеш.

энтузиазм м гьав ахъбиубдеш; цIакьси гъира, халаси иштяхI.

эпидемия ж

 1. чейхъути изай барх бахъал зягIипбикахъни,
 2. чейхъуси изала тIинтIбиъни

эпизод м

 1. кабикибси анцIбукь.
 2. мягIниагарси, гIядатла анцIбукь.
 3. литературала произведениелизибси белгиси тамандешличилси бутIа.

эпилог м (произведениела) ахир, хьарахъуд.

эпитет м эпитет, лишан, сипат (постоянный эпитет даимси, барсхIебикIуси лишан)

эпопея ж

 1. историяла мягIничерти анцIбукьлумачила халаси произведение.
 2. чехиб. халаси мягIничебси анцIбукь.

эпоха ж манзил, халаси замана.

эра ж

 1. дусми дуйгIни (белгиси анцIбукьличирад дехIдихьили).
 2. историяла халаси замана, манзил.
 3. ванзала геологияла историялизир: бегIла халати тарих; бегIла халаси манзил.

эрудиция м халаси багьуди, царалтазивад декIарухън (чевухъи) багьудили вегIнъни

эскадра ж дявила гамурбала яра самолётунаа халаси цахIнабик.

эскадрилья ж

 1. гьавала дергъла флотлизиб: чумал отрядлизибадси самолётунала кьукья.
 2. цацадехIти улкнала ярагъладарибти цIакьаназиб: ракетабала гIяскар.

эскадрон м урчала гIяскуртазиб: рота.

эскалатор м хутIла цIакьличил лаг-катхIел башуси ганзи

эскиз м эскиз, хилтI-хилтIбарибси (таманхIебарибси) сурат.

эссенция ж кьанцIа; мискI, духи.

эстетика ж

 1. жагадешличила гъайбикIуси философияла багьуди.
 2. искусстволичи чила-биалра хIер.
 3. (се-биалра балкьаахънила, баршнила, хIядурбарнила) жагадеш.

этаж м дерхI. ♦ В два (в три, четыре т.д.) этажаили в несколько этажей – цаличир ца, дерхIанадли.

этап м

 1. (се-биалра) бетурхнила ца манзил, бутIа.
 2. гIяскуртани гьуйчиб багьлабируси мер.
 3. туснакъуни бурхьуси ятап (мер); ятапла гьуни; ятапличибти туснакъуни.
 4. гьунила бутIа. ♦ По этапуили этапом – ятапличил. Пройденный этап – гIелаб калунси, барили таманбиубси.

этика ж

 1. адаб (адаб-хIяяличила философияла багьуди).
 2. (сегъуна-биалра) обществола кьукьяла къиликъуни, адуцала.

этикетка ж селичи-биалра илала баянти делкIи чебасуиси кагъар

этнография ж

 1. этнография (халкьанала яшавла ва рухIла культура руркъуси гIилму).
 2. сегъунти-биалра халкьла хIял-тIабигIятла, культурала хасдешуни.

это частица

 1. частица ил, иш; илини, ишини.
 2. сказ. бигьни – ил.

этот мест.

 1. мест. иш; ил.
 2. мест. илгъуна, цархIил ахIенси, лебси.
 3. агьа-гьай.
 4. это - см. это . ♦ Не для этого – см. тот (не для того). При этом (и при этом), союз - иличил бархли, иличил къяйли, баягъи ил заманализиб.

эфес м ар (шушкала, турла).

эфир м

 1. эфир (гьаваличиб жявли бетихъуси, кислород бархси дарман).
 2. физикала гьаларла багьудлумазиб: дунъя алавла сунени буцибси гьаваличибра кункси секIал.
 3. гьавали буцибси мер (зубри-ургала).
 4. радиола ругерти сунезир тIинтIдируси гьавала мер.

эффект м

 1. (чичи-биалра) чили-биалра бируси асар.
 2. сели-биалра барибси асар.
 3. (сегъуна-биалра асар алкIахъуси) гьуни, кьяйда.

эффективный -ая, -ое имцIали асар бируси, асар чебси

эх межд.

 1. эгь.
 2. бархбикибси девла мягIна цIакьбиру: агьа-гьай, агь сунечи.

эхо с

 1. гIебгIебагьни, гIебгIебагьурси тIама.
 2. (сегъуна-биалра гьалабизли чарбарибси ва хассм приборли буцибси) хутIла ругери.. хутIла ругерличи хасси ибси мягIн. чидяхъ дугьбала цаибил бутIа.

эшафот м адам хъябтаирхъуси мер эшелон и

 1. поезд
 2. гьаб-гIергъили кадатурти вагонти

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я