Слова на букву Ф. Русско-Даргинский словарь. Исаев М-Ш.


А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 

 

фабриковать несов. 1) фабрикализир дурайэс 2) къалипличил дурайэс 3) къалп бирес фазан .и фазан, кьарла г1ярг1я (дагъа)

факел м тТерхьала хъарличи дедибти ц1а

факт м факт, мар, гьайгьай, хТекьдеш

фактический -ая, -ое гьарли-марси, бетаурси

фальшивый -ая, -ое 1) къалпла 2) бях1агар, къяиала

фальш ж къалп, къяна-шилтахъ

фамилия ж фамилия (кьамла у) (фамильное сход­ство чиди-биалра жинсличи хасти баркьудлуми; ца жинсла адамтала цаличи ца мешудеш)

фанатизм м агарсиличи вирхии; таманси бирхауди

фанера ж фанера (бук1улси уркьули) фантазёр м детх1ерути секТултачи хьуликТан, илдигъуити пикридираы

фантазия ж 1) бац1 хиял 2) къяна, къянала гьанбик

фантастический, -ая, -ое лебг1еб тамашала, дазуагар шайчиб

фараон м пиргТяван (жяв заманала Египетла пача)

фартук м гьалайхъаи

фарфор м чнии, чинила т1алх1яна

фарш м дитибти яра делкьунти диъби

фаршировать несов. битиб диъли бух1нала бирц1ес

фасад м хъа гьалала бях1

фасоль ж гуржи хъара, далк1а хъара, х1яжла хъара, пал хъара

фасон м палтарла жура Держать фасон халаурхес, хамиэс+ Не фасон лайикыш ах1ен, асух1ебирар, бачк1ли ббулхъаи

фауна ж (дуг1па) миц1ираг

фаэтон м пайтун

фейерверк м ранг-рангли ухути шалми. Устроить фейерверк г1яг1ниагарти дахъал гъай дарес

фиалка ж гулвава

фигура ж 1) куц, чебаала, къаралди 2) халал кьи­мат л а ад а м

фиктивный -ая. -ое къалпла, къянала

филин м т1ума, гугмях1и

филология ж мез ва литература (я илди руркъуси г1илму)

фильтр м умъан, пТиргън. умъахъан

фильтровать несов. умъэс фина. п ахир, таманбиъни финансы ед. нет арц

финик м чумиздаг

фиолетовый -ая, -ое маиавша

финиш м ахир, дуб-дазу

финка ж кьяч1х1еруеи дис; урчала ца жинс; лих1бар кьап1а

фитиль м пилта, чял

флаг м байрахъ - Остаться за флагом мурадличи х1еэс. Под флагом гьарли-марти сунела пикри-кьас диг1яндирули; вайси кьас урк1илабли

флора ж духълуми

фокус м 1) шалми цаладикибси мер 2) се-биал­ра учидиркуси дай 3) сих1ру, макру;

фокусиик м сих1рукья

фольклбр м халкьла мух (лила пагьму

фонд м 1) арцла хазна 2) сурсатуни + Фонды его упали умут камбиуб. Золотой фонд села-бналра бег1лара кьиматсигъуна бут 1а

фонетика ж мезлизирти гъайла т1амри; илдачила г1илму

фонтан м шин парчдик1ни, ц1акьличил парчдик1ути шин. Не фонтан селра ах1енси адам сай (сек1ал са­би) ; пикри бях1чиаари агара

форма ж куц, чебаала, къалип -ф-В форме ункъли валкьаурли, х1ядуриубли, х1яйчи ва арадешличи валикили; пикри бугали бузули -фПо всей форме лайикь­си тях1ярли, тяп биэс г1яг1нисиваи, левг1ев ункъли х1ядуриубли

формат м жузла я кагъарла кьадар, къалип

формировать несов. гьунчибуршес, кабилзахъес, куц баш ахъес

формироваться несов. бетарес, гьунчибиркес, кабилзес

формула ж къант1ли аргьахъни, дурусли бурни, белгибарни

формулировать несов. къантТли ва дурусли бурее

форейровать несов. 1) гьалакбарес, къадабабарес 2) дявличил х1ерк1 ахъес

фотограф м суратуии кайсан

фотографйровать несов. суратуии кайсес

фотографироваться несов. сурат кайсахъес

фразеология ж мезлизирти дугьбала делхъх1елхъути ва чехибси мяг1наличилтн дугьбала цалабикуии (масала: бец/ мурулла дуги; синкачил хъярба мавкад; урк1и бячун ва ц.)

фронт м фронт, дергъ, бях1ягни Единым фрон­том барх, цаагили, цабалги, уржили. На два фронта к1ел шайчи кьас бях1чнаэс; к1ел кьасличил вяшик1ес

фронтовик м дергълизив калунси, дергъла бут1акьянчн

фрукт м 1) ц1едеш 2) вайси адам

фуганок м бухъяна кярх1ла

фундамент м хьулчи, лут1и, аслу

фундаментальный -ая, -ое чебетаибси, карзурси, бек1либиубси. Функционировать несов. бузес

фунт м гилавка (409.5 г)4-Не фунт изюму масхара ах1ен, г1ядатла сек1ал ах1ен; лебгТеб сунечн пик­ри бях1чиаэси саби Узнать, почем фунт лиха къияндешуни чедаэс; г1ямрулизир дахъал балагь-кьадар, дапд-деп1 чедуркъес

фураж м дугеии, ц1улкьям

фуражка ж т1ашси х1яриличилси дубхъила бег1 кьап1а, чирча

фургон м пургъум

фурункул м жижк1а

футляр м къап, мухча Человек в футляре адамтачил камли вархвасунси; сунела яшавла ах1и г1ур селалра х1яжатагарси; жамиг1ятлизнвад къябкердибси адам


А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я