Слова на букву Ф. Русско-Даргинский словарь. Исаев М-Ш.


А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 

 

фабриковать несов. 1) фабрикализир дурайэс 2) къалипличил дурайэс 3) къалп бирес фазан .и фазан, кьарла гIяргIя (дагъа)

факел м тТерхьала хъарличи дедибти цIа

факт м факт, мар, гьайгьай, хТекьдеш

фактический -ая, -ое гьарли-марси, бетаурси

фальшивый -ая, -ое 1) къалпла 2) бяхIагар, къяиала

фальш ж къалп, къяна-шилтахъ

фамилия ж фамилия (кьамла у) (фамильное сходство чиди-биалра жинсличи хасти баркьудлуми; ца жинсла адамтала цаличи ца мешудеш)

фанатизм м агарсиличи вирхии; таманси бирхауди

фанера ж фанера (букIулси уркьули) фантазёр м детхIерути секТултачи хьуликТан, илдигъуити пикридираы

фантазия ж 1) бацI хиял 2) къяна, къянала гьанбик

фантастический, -ая, -ое лебгIеб тамашала, дазуагар шайчиб

фараон м пиргТяван (жяв заманала Египетла пача)

фартук м гьалайхъаи

фарфор м чнии, чинила тIалхIяна

фарш м дитибти яра делкьунти диъби

фаршировать несов. битиб диъли бухIнала бирцIес

фасад м хъа гьалала бяхI

фасоль ж гуржи хъара, далкIа хъара, хIяжла хъара, пал хъара

фасон м палтарла жура Держать фасон халаурхес, хамиэс+ Не фасон лайикыш ахIен, асухIебирар, бачкIли ббулхъаи

фауна ж (дугIпа) мицIираг

фаэтон м пайтун

фейерверк м ранг-рангли ухути шалми. устроить фейерверк гIягIниагарти дахъал гъай дарес

фиалка ж гулвава

фигура ж 1) куц, чебаала, къаралди 2) халал кьимат л а ад а м

фиктивный -ая. -ое къалпла, къянала

филин м тIума, гугмяхIи

филология ж мез ва литература (я илди руркъуси гIилму)

фильтр м умъан, пТиргън. умъахъан

фильтровать несов. умъэс фина. п ахир, таманбиъни финансы ед. нет арц

финик м чумиздаг

фиолетовый -ая, -ое маиавша

финиш м ахир, дуб-дазу

финка ж кьячIхIеруеи дис; урчала ца жинс; лихIбар кьапIа

фитиль м пилта, чял

флаг м байрахъ - Остаться за флагом мурадличи хIеэс. Под флагом гьарли-марти сунела пикри-кьас дигIяндирули; вайси кьас уркIилабли

флора ж духълуми

фокус м 1) шалми цаладикибси мер 2) се-биалра учидиркуси дай 3) сихIру, макру;

фокусиик м сихIрукья

фольклбр м халкьла мух (лила пагьму

фонд м 1) арцла хазна 2) сурсатуни + Фонды его упали умут камбиуб. Золотой фонд села-биалра бегIлара кьиматсигъуна бут 1а

фонетика ж мезлизирти гъайла тIамри; илдачила гIилму

фонтан м шин парчдикIни, цIакьличил парчдикIути шин. Не фонтан селра ахIенси адам сай (секIал саби) ; пикри бяхIчиаари агара

форма ж куц, чебаала, къалип -ф-В форме ункъли валкьаурли, хIядуриубли, хIяйчи ва арадешличи валикили; пикри бугали бузули -фПо всей форме лайикьси тяхIярли, тяп биэс гIягIнисиваи, левгIев ункъли хIядуриубли

формат м жузла я кагъарла кьадар, къалип

формировать несов. гьунчибуршес, кабилзахъес, куц баш ахъес

формироваться несов. бетарес, гьунчибиркес, кабилзес

формула ж къантIли аргьахъни, дурусли бурни, белгибарни

формулировать несов. къантТли ва дурусли бурес

форейровать несов. 1) гьалакбарес, къадабабарес 2) дявличил хIеркI ахъес

фотограф м суратуии кайсан

фотографйровать несов. суратуии кайсес

фотографироваться несов. сурат кайсахъес

фразеология ж мезлизирти дугьбала делхъхIелхъути ва чехибси мягIналичилти дугьбала цалабикуии (масала: бец/ мурулла дуги; синкачил хъярба мавкад; уркIи бячун ва ц.)

фронт м фронт, дергъ, бяхIягни Единым фронтом барх, цаагили, цабалги, уржили. На два фронта кIел шайчи кьас бяхIчнаэс; кIел кьасличил вяшикIес

фронтовик м дергълизив калунси, дергъла бутIакьянчи

фрукт м 1) цIедеш 2) вайси адам

фуганок м бухъяна кярхIла

фундамент м хьулчи, лутIи, аслу

фундаментальный -ая, -ое чебетаибси, карзурси, бекIлибиубси. Функционировать несов. бузес

фунт м гилавка (409.5 г)4-Не фунт изюму масхара ахIен, гIядатла секIал ахIен; лебгТеб сунечи пикри бяхIчиаэси саби узнать, почем фунт лиха къияндешуни чедаэс; гIямрулизир дахъал балагь-кьадар, дапд-депI чедуркъес

фураж м дугеии, цIулкьям

фуражка ж тIашси хIяриличилси дубхъила бегI кьапIа, чирча

фургон м пургъум

фурункул м жижкIа

футляр м къап, мухча Человек в футляре адамтачил камли вархвасунси; сунела яшавла ахIи гIур селалра хIяжатагарси; жамигIятлизнвад къябкердибси адам


А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я